http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

ترجمه مقاله ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی

ترجمه مقاله ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی

ترجمه مقاله ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی دسته: مدیریت

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

ترجمه مقاله ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی

 

رشته مدیریت

 

Instruments and methods for the integration of company’s strategic goals and key performance indicators (2013)

 

توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 14 صفحه فارسی (word)

 

 

کلید واژه ها : کارت امتیازی متوازن ، سایبرنتیک، فرایندهای کسب وکار، شناخت، سیستم های اندازه گیری عملکرد ، اهداف استراتژیک ، شاخص های عملکرد کلیدی

 

چکیده فارسی

هدف- هدف این مقاله توسعه و شفاف سازی روابط علت و معلولی روابط میان شاخص های عملکرد کلیدی KPI هاست که سهم بسزایی در مزیت های بهره مندی از فرایندهای کسب وکار در شرکت لوکا کوپر دارد.

طراحی/متدولوژی /رویکرد – این مقاله از مدل اصلاح خطای اقتصاد خرد تک معادله ای به همراه روش دو مرحله ای انگل و گرانگر استفاده می کند. با رویکرد ECM ، این مقاله کاربردهای مهم KPI ها و تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت آن را میان آنها نشان می دهد

یافته ها: از مدل ECM نهایی، می تواند بدین نتیجه رسید که بازدهی کل با توان عملیاتی[1] دریایی افزایش می یابد. افزایش توان عملیاتی دریایی به معنی کاهش مصرف برق در هر تن می شود که موجب افزایش مصرف سوخت های فسیلی و آب می شود. درآمد برای هر واحد از توان عملیاتی دریایی ، موجب ضرایب همبستگی منفی می شود که منجر به افزایش درآمد و یا افزایش میزان توان عملیاتی دریایی می شود و به طور همزمان هزینه های هر تن را کاهش می دهد. نتایج، نشان دهنده تاثیر کاهش شدید بر توان عملیاتی دریایی است که دارای بیشترین ارزش افزوده در سال 2007 و 2008بوده است. تمامی این نتایج و مشاهدات نشان می دهد که مکانیزم اصلاح خطایی وجود دارد که در این مقاله از مدل ثابتی استفاده می کند که نشان دهنده پویایی های عوامل کوتاه مدت از عملکرد خدمات بلند مدت است.

محدودیتهای تحقیق- کاربردها : محدودیتهای زیر در این مطالعه وجود دارد: اندازه نمونه و کیفیت داده های در دسترس و تحلیل های کیفی در چهار چشم انداز BSC کپلان و نورتن بدست آمده است. این نمونه موردی بررسی کننده تاثیر KPI ها روی نتایج و روابط علی ومعلولی میان آنهاست. این مقاله همچنین داده هایی را در بر می گیرد که به عنوان اسرار کسب وکار مد نظر قرار می گیرد. مطالعه بعدی روی تاثیر معرفی این چهار چشم انداز BSC  موجب نظارت بر اجرای استراتژی ها می شود که پروژه های استراتژیکی را پیشنهاد می دهد .

 

ادامه مطلب

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده