http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

ترجمه مقاله اثر میانجی جنسیت روی پذیرش بانکداری همراه

ترجمه مقاله اثر میانجی جنسیت روی پذیرش بانکداری همراه

ترجمه مقاله اثر میانجی جنسیت روی پذیرش بانکداری همراه دسته: مدیریت

ترجمه مقاله اثر میانجی جنسیت روی پذیرش بانکداری همراه

 

رشته مدیریت

The moderating effect of gender in the adoption of mobile banking  (2010)

 

توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 21 صفحه فارسی (word)

 

 

کلید واژه ها: سیستم های ارتباط همراه، بانکداری ، جنسیت، سنگاپور

چکیده فارسی

هدف: این مقاله به دنبال آزمون عواملی است که می توانند روی پذیرش بانکداری همراه در میان کاربران فعلی بانکداری اینترنتی در سنگاپور تاثیر گذارد و جنسیت در این بین متغیر میانجی است

طراحی/متدولوژی/رویکرد: نمونه ای از 600 کاربر فعلی بانکداری الکترونیک، نظرات خود در خصوص قصد استفاده از بانکداری همراه ، ادراک از مزیت های نسبی تلفن های همراه، ادراک از ریسک، هنجار های اجتماعی، آسانی استفاده و مفید بودن دستگاه برای اهداف بانکداری را بیان کردند. این داده ها با استفاده از لیزرل در معادلات ساختاری تحلیل شد.

یافته ها . مفید بودن، هنجار های اجتماعی و ریسک اجتماعی در بین عواملی هستند که روی قصد پذیرش خدمات بانکداری همراه بیشترین تاثیر را دارند. آسانی استفاده، تاثیر قویتری روی زنان به نسبت مردان دارد. هنجار های اجتماعی (یا اهمیت نظر دیگران در تصمیم گیری) نیز روی پذیرش کاربران در میان زنان تاثیر بیشتری از مردان دارد.

محدودیت های تحقیق/کاربردها- این نمونه به نگرش های افرادی وابسته است که از اینترنت برای استفاده از خدمات بانکداری استفاده می کنند. با این حال، نوآوران بانکداری همراه ممکن است کاربران فعلی بانکداری اینترنتی نباشند.

 

ادامه مطلب

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده