http://20elm.ir/an-introduction-to-scheme/

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نقش سیستم اطلاعاتی بازار صنعتی بر اثربخشی مذاکرات

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نقش سیستم اطلاعاتی بازار صنعتی بر اثربخشی مذاکرات

مقاله: An exploration investigation on the role of industrial market information on the success of negotiations

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه : متن قسمت پایین به صورت کامپیوتری ترجمه شده جهت مشاهده نمونه متن فارسی ویرایش شده و اصلی.

این مقاله بررسی نقش اطلاعات بازار های صنعتی در موفقیت مذاکرات است. این مطالعه پیشنهاد طراحی یک پرسشنامه در مقیاس لیکرت متشکل از 22 سوال، آن را توزیع در میان 228 کارشناسان ایرانی و تجزیه و تحلیل آن بر اساس تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی. در این نظرسنجی، تعداد سوالات کاهش می یابد به 17. آلفای کرونباخ به عنوان 0.86 محاسبه و اندازه گیری آمار Kaiser-Meyer-Olkin از نمونه کفایت و تقریبا. Chi-Square مورد 0.773 و 745.8، به ترتیب می باشد. شکل. 1 نشان می دهد که نتایج حاصل از اسکری. همانطور که ما می توانید از نتایج شکل را مشاهده کند. 1، دو عامل، که می تواند برای مطالعات بیشتر استخراج می شود. علاوه بر این، به عنوان ما می توانیم از نتایج حاصل از اشتراکات داده شده در جدول 1 مشاهده، ترین عوامل بالاتر از سطح قابل قبول حداقل 0.5 می باشد. جدول 2 نتایج تحلیل عاملی در این عوامل نشان می دهد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

شمارنده